Ramsar

EUROPARC FEDERATION

Parkovi DINARIDI

DanubeParks

DanubeParks

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

SavaParks

euroNATUR

European Stork Villages

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije

Bio portal

 Posjetite nas na:
F LL
LILL

Weather by Freemeteo.com

Linkovi

 

Državne institucije

Agencija za zaštitu okoliša 
Agronomski fakultet u Zagrebu 
Državni zavod za zaštitu prirode
Državni hidrometeorološki zavod 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatske šume 
Hrvatske vode 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije
Ministarstvo turizma
HAZU, Zavod za ornitologiju 
Prirodoslovno - matematički fakultet u Zagrebu 
Šumarski fakultet u Zagrebu 
Veterinarski fakultet u Zagrebu 

 

Regionalne i lokalne institucije

Sisačko-moslavačka županija
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije 
Grad Kutina
Grad Novska 
Grad Popovača
Grad Sisak
Općina Jasenovac 
Općina Lipovljani 
Općina Stara Gradiška

 

Međunarodne organizacije

EURONATUR FOUNDATION
EUROPARC Federation
Europski centar za očuvanje prirode - ECNC 
IUCN 
MedPAN
Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO 
PAN Parks Foundation 
World Wide Fund for Nature 
World Wide Fund for Nature global network 

 

Nacionalne udruge za zaštitu prirode

Zelena akcija
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode 
Udruga BIOM 

 

Međunarodne konvencije i EU ekološka mreža

Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (WASHINGTON, 1973.) 
Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsar, 1971.) 
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okoliš (Aarhus, 1998.)
Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (BERN 1979.) 
Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (BONN, 1979.) 
Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (PARIS, 1972.) 
Konvencija Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (RIO DE JANEIRO, 1992.) 
NATURA 2000 – Europska ekološka mreža
Protokol o biološkoj sigurnosti u okviru Konvencije o biološkoj raznolikosti (Cartagena, 2000.) 
Sporazum o zaštiti Afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) (BONN 1996.) 
Sporazum o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS) (LONDON 1991.)